Ochrona danych prywatnych naszych Klientów (użytkowników strony www.justinqa.pl) jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym gwarantujemy, że możecie Państwo być spokojni korzystając z naszej Strony.

Prosimy koniecznie o zapoznanie się z treścią naszej  Polityki prywatności. Ma ona za zadanie wyjaśnić Państwu to,w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe, kiedy odwiedzają Państwo naszą Stronę. 

S Ł O W N I K   P O J Ę Ć 

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć  dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Sprzedawca” – Justyna Majewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod  nazwą Justyna Majewska Twój styl, z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 3 , 68-200 Żary, NIP 9282088558 , REGON  368671999.

„Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną pod adresem www.justinqa.pl

„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem www.justinqa.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, czy też w celu subskrypcji Newslettera;

„Konto indywidualne” – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

„Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

„Usługi” – oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego;

„Newsletter” – biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w zakładce „Newsletter”; 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.justinqa.pl  prowadzi Sprzedawca Justyna Majewska Twój Styl.

2. Dokument ten zaczyna obowiązywać od dnia 30.08.2020 r. oraz określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klienta, przysługujące im prawa i obowiązk ; zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych; wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze strony Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.

3. Niniejsza polityka prywatności jest skierowana do osób pełnoletnich tj. takich,które ukończyły 18 lat.

4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Pliki cookies

1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Od razu po  wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Każda strona internetowa korzysta z tzw. ciasteczek . Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”. Pliki te umożlwiają prawidłowe korzystanie ze strony i ze wszystkich dostępnych funkcji serwisu.Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

2. Używane są 3 rodzaje plików cookie administratora:

-przechowujące preferencje odwiedzającego

-zapewniające operacyjność strony internetowej

-gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika).

3.Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu).

§ 3. Dane osobowe

1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

2. Administratorem danych osobowych  jest Sprzedawca Justyna Majewska prowadząca firmę Twój Styl.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

4. Na stronie Sklepu internetowego  www.justinqa.pl nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. 

5. Uprawnienia RODO przyznają Państwu następujące  uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

§ 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Państwa danych :

– zawarcie umowy sprzedaży

– założenie konta na stronie www.justinqa.pl

– wysyłanie newslettera

– dostarczenie zamówienia

2. Przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie do właściwego świadczenia usług . Wykorzystujemy do tego danych tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail , numer telefonu.

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień. 

4.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 5. Bezpieczeństwo danych

1. Dane przetwarzamy z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy oraz są oni zobowiązani do poufności.

§ 7. Czas przetwarzania danych

1. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. 

2.Dane przekazane nam w związku z realizacją zamówienia, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

§ 7. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§ 8. Sprawy nieuregulowane

1. W sprawach nieuregulowanych w naszej Polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 9. Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych

1.W każdej chwili mają Państwo możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili mogą Państwo również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

2. Klient w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie konta na stronie www.justinqa.pl , a e dane Klienta nie będą przez nas więcej przetwarzane. 

3. Klient w niektórych sytuacjach ma prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcy.  W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: sklep.justinqa@gmail.com

4.Prawo do wniesienia skargi do PUODO jest jednym z elementów, o jakich zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d RODO administrator ma obowiązek .

5.Prawo do wniesienia skargi jako jednego ze środków ochrony prawnej zostało uregulowane w art. 77 RODO. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

§ 10. Newsletter

1. Każdy użytkownik strony może dobrowolnie zapisać się do newslettera poprzez przekazanie nam swojego adresu e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newsletter.

2.Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu przesyłania  newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

3. Dane będą przetwarzane przez cały okres funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

4.W każdej chwili mogą Państwo sprostować/zaktualizować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§ 11. Kontakt z administratorem

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z naszą polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres sklep.justinqa@gmail.com

§ 12. Postanowienia końcowe,zgłoszenia zmian 

1. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się odpowiedniego komunikatu na stronie Sklepu www.justinqa.pl

2. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedawcy znajdą Państwo są w zakładce „Kontakt”.

3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: sklep.justinqa@gmail.com